Kontakt

 Adres:

Uczniowski Klub Sportowy Błękitna
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

 

 

+48 501 184 769 – Grażyna Biernat (komórka)

uksblekitna@op.pl

 

Konto Bankowe:

Bank Pekao S.A. konto nr: 84 1240 1864 1111 0000 2206 1472

 

Regulamin U.K.S. „Błękitna”

Prezes Klubu: Grażyna Biernat

Trenerzy: Magdalena Kulbacka, Olga Kawickaja-Górecka,
Katarzyna Tkaczuk, Kinga Antropik, Aleksandra Rawicka,
Weronika Grzeczyńska 

Choreograf: Barbara Włodarska-Hanl

1. UKS „Błękitna” jest Klubem Sportowym zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Szczecina.
2. UKS „Błękitna” jest Klubem zrzeszonym w Polskim Związku Gimnastycznym.
3. Zawodniczki startują we wszystkich zawodach objętych kalendarzem imprez PZG wg regulaminu w swoich kategoriach wiekowych oraz wybranych turniejach oraz zawodach klubowych.
4. Wszystkie treningi prowadzone są w SP 55 na obiektach sportowych szkoły.
5. Maty treningowe na wszystkich salach gimnastycznych są własnością Klubu /odkurzamy je i dezynfekujemy/.
6. Kwalifikacji do danej grupy dokonują trenerki Klubu wraz z Prezesem Klubu.
7. Odpłatność za zajęcia gimnastyki uiszczamy do 10 każdego miesiąca – gotówką w klubie lub na konto.
8. Przy zapisie dziecka do Klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa na rzecz Klubu w wysokości 100 zł.
9. Opłata za zajęcia, które przepadają z powodów leżących po stronie zawodniczki nie podlega zwrotowi.
10. Zajęcia, które przepadają z powodów leżących po stronie Klubu są odpracowywane.
11. Dzieci, które rezygnują z zajęć z przyczyn niezależnych od klubu winny napisać stosowne pismo dotyczące rezygnacji i uiszczeniu opłaty za rozpoczęty nowy miesiąc.
12. Każda zawodniczka w grupie wyczynowej jest zobowiązana do posiadania aktualnych badań lekarskich z przychodni sportowej dopuszczających do treningów w książeczce zawodnika wydanej przez PZG.
13. Każda zawodniczka nowoprzyjęta do grupy naborowej jest zobowiązana do posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do treningów i aktualną polisę ubezpieczeniową NNW /we własnym zakresie/.
14. W przypadku ograniczeń medycznych do uczestnictwa w treningach rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować o tym fakcie trenerkę prowadzącą zawodniczkę oraz prezes Klubu.
15. Trenerzy odpowiedzialni są tylko za pobyt dziecka na salach sportowych na czas trwania treningu. Przed i po treningu za dziecko odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. Trenerzy nie są odpowiedzialni za wychodzenie dziecka do toalety w czasie treningów. Ze względu na obostrzenia pandemii do szkoły wchodzi tylko 1 rodzic z dzieckiem i niezwłocznie opuszcza szkołę.
16. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na sali sportowej w czasie prowadzonych zajęć.
17. Wszyscy rodzice zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych /Rodo/

Odpłatność za zajęcia gimnastyki artystycznej w 2021/22 roku wg uzgodnienia i zatwierdzenia zarządu Klubu.

Opłata jest stała za 10 miesięcy/od września do czerwca/ i skalkulowana na 8 treningów miesięcznie /nie dotyczy grup wyczynowych/.

 

OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Klubu i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że moja córka jest zdrowa i może ćwiczyć w grupie naborowej.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie dziecka w czasie treningu, występów lub startów gimnastycznych, a także na umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej www.blekitna.info oraz fanpage’u Facebook i Instagram Klubu w celach promocyjnych.
4. Oświadczenie COVID-19 proszę wydrukować i dostarczyć przy zapisie dziecka.
5. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej. Proszę o zapoznanie się z nimi.